AVI-NL en Auroville

.
Doel en principes ATB

Auroville International in Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale, niet-gouvernementele organisatie ‘Auroville International’. De vereniging onderneemt, ondersteunt en stimuleert activiteiten in de samenleving die de realisatie van Auroville bevorderen.

‘Auroville in het kort’

Geschreven door Bindu Mohanty in het boek:
‘Awareness Through the Body in the Kindergarten’, Aloka Martí and Joan Sala, 2020, p 238-242 (gedeeltelijk)

Op 28 februari 1968 legden vertegenwoordigers van 124 naties uit de hele wereld en uit drieëntwintig Indiase deelstaten ieder een handvol aarde in een lotusvormige urn, waarmee ze symbolisch Auroville stichtten als een stad van menselijke eenheid. Mensen die het een warm hart toedragen van over de hele planeet werden uitgenodigd om zich bij de prille gemeenschap aan te sluiten. Sinds haar ontstaan, gesteund door de UNESCO en de regering van India, telt Auroville tegenwoordig meer dan 2500 leden uit ongeveer vijftig landen. Ongeveer 45 procent van deze bewoners is afkomstig uit India.

Elk jaar bezoeken duizenden bezoekers, studenten en gasten Auroville. In de onmiddellijke bio regio liggen dertien dorpen van de Indiase deelstaat Tamil Nadu en het Uniegebied Pondicherry. Deze bevolking van ongeveer 40.000 mensen neemt (direct of indirect) ook deel aan het experiment Auroville.

Auroville is een stad in wording, verspreid over 20 vierkante kilometer in een landelijk gebied. De nederzettingen (bekend als ‘communities’ worden afgewisseld door dorps- en privé landerijen. Ooit was het terrein van Auroville een kale, verlaten hoogvlakte. Door de aanplant van meer dan twee miljoen bomen is deze vlakte omgevormd tot een leefbare omgeving. Auroville is nu een levendig stadje dat bruist van de veelzijdige activiteiten.

In de afgelopen vijftig jaar heeft Auroville een basisinfrastructuur gecreëerd met huisvesting voor zijn bewoners in meer dan 100 nederzettingen. Basisvoorzieningen voor voedsel, elektriciteit- en watervoorziening, communicatie, afvalbeheer, onderwijs, gezondheidszorg, economische transacties en stadsplanning zijn tot stand gebracht. Auroville heeft ook bewonderenswaardige inspanningen geleverd voor de bevordering van milieu regeneratie, hernieuwbare energie, duurzame bouwtechnologie, ecologische landbouw, onderwijsonderzoek, kleinschalige industrie en plattelandsontwikkeling.

Met haar vermenging van culturen en ongebreideld idealisme inspireert Auroville tot nieuwe vormen van artistieke, culturele en atletische expressie. Een reeks handgemaakte kwaliteitsproducten getuigen van Auroville’ s creativiteit en ondernemerschap. Auroville is bedoeld als een gelijkwaardige samenleving. Als gevolg daarvan zijn haar bezittingen (grotendeels verkregen door persoonlijke middelen, schenkingen en subsidies) collectief in handen van de gemeenschap en verantwoording verschuldigd aan de Stichting  ‘Auroville’. Er zijn netwerken van vrienden van Auroville over de hele wereld en in vele landen zijn vestigingen van de stichting ‘Auroville International’.

Spirituele achtergrond

 Hoewel Auroville iedereen verwelkomt die zich aangetrokken voelt tot het ideaal van menselijke eenheid, kan de diepere betekenis van de gemeenschap alleen begrepen worden in de context van de Integrale Yoga van Sri Aurobindo (1872-1950), geboren Aravinda Akroyd Ghose, en de Moeder, geboren Blanche Rachel Mirra Alfassa (1878-1973).

Integrale Yoga formuleert een wetenschappelijke en spirituele visie op evolutie met als gevolg een volledige transformatie van de wereld en de mensheid. Sri Aurobindo, wiens ashram in Pondicherry staat, wordt beschouwd als een van India’s grootste filosofische wijzen. Zijn werk is een unieke synthese van Indiase en Westerse tradities. Sri Aurobindo erkende Mirra Alfassa als zijn spirituele gelijke en compagnon. Na Sri Aurobindo’s heengaan zette zij zijn werk  en nalatenschap voort, in haar streven een spirituele transformatie van de wereld teweeg te brengen. In een notendop erkent Integrale Yoga dat de evolutie op aarde een doorgaand proces is, waarbij de menselijke soort slechts één van de overgangswezens is in het lange proces van biologische evolutie. Het beweert dat materiële evolutie niet louter het resultaat is van blind toeval, maar de uitdrukking van de wil van een verborgen goddelijke geest. Zij stelden dat de mens bewust kan kiezen om deel te nemen aan het evolutieproces, en daartoe werkten ze, zowel op individueel niveau als in het begeleiden van hun leerlingen, aan het tot stand brengen van een nieuwe schepping.

De Droom

Mirra Alfassa sprak in 1954 de volgende visie uit:

Ergens op aarde zou een plek moeten zijn die geen enkele natie als de zijne kan claimen, waar alle mensen van goede wil die een oprecht verlangen hebben, vrij kunnen leven als burgers van de wereld en één enkel gezag gehoorzamen, dat van de opperste waarheid.

Een plek van vrede, eensgezindheid en harmonie, waar alle strijdlustige instincten van de mens uitsluitend gebruikt worden om de oorzaken van zijn lijden en ellende te overwinnen, om zijn zwakheden en onwetendheid te overwinnen, om te zegevieren over zijn beperkingen en onbekwaamheden; een plaats waar de behoeften van de geest en de zorg voor vooruitgang voorrang zouden krijgen boven de bevrediging van verlangens en hartstochten, het zoeken naar plezier en materieel genot.

Op deze plek zouden kinderen integraal kunnen opgroeien en zich ontwikkelen zonder dat zij het contact met hun ziel te verliezen. Onderwijs zou niet gegeven worden om examens te halen of het verkrijgen van diploma’s en banen, maar om bestaande talenten te verrijken en nieuwe voort te brengen. In deze plaats zouden titels en posities vervangen worden door mogelijkheden om te dienen en te organiseren. Iedereen zou in gelijke mate in zijn levensonderhoud worden voorzien. In de algemene organisatie zullen intellectuele, morele en spirituele superioriteit niet tot uiting komen als een vermeerdering van genoegens en posities maar in een toename van plichten en verantwoordelijkheden.

Schoonheid in al haar artistieke vormen, schilderkunst, beeldhouwkunst, muziek, literatuur, zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn; de mogelijkheid om te delen in de vreugde die ze schenken, zou slechts beperkt worden door een ieders capaciteit en niet door sociale en financiële posities. Want op deze ideale plek zou geld niet langer heer en meester zijn. Individuele waarden zouden een veel groter belang hebben dan dat van materiële rijkdom en sociale status. Daar zou werk niet een manier zijn om de kost te verdienen, maar een manier om zich te uiten en om je capaciteiten en mogelijkheden te ontwikkelen, terwijl je gelijktijdig tot dienst bent aan de gemeenschap als geheel, die op haar beurt zou voorzien in het levensonderhoud van elk individu en werkgelegenheid.

Kortom, het zou een plaats zijn waar menselijke relaties die gewoonlijk bijna uitsluitend op concurrentie en strijd gebaseerd zijn, vervangen zouden worden door relaties van samenwerking, echte broederschap en van wedijver in ‘goed doen’.
De aarde is zeker nog niet klaar om zo’n ideaal te verwezenlijken, want de mensheid bezit nog niet voldoende kennis om het te begrijpen en aan te nemen, noch de bewuste kracht die onmisbaar is om het uit te voeren; daarom noem ik het een droom.

En toch is deze droom bezig werkelijkheid te worden ..

Handvest van Auroville

Auroville behoort aan niemand in het bijzonder toe. Auroville is van de mensheid als geheel. Maar om in Auroville te leven moet men vrijwillig in dienst staan van het Goddelijk Bewustzijn.
Auroville zal de plaats zijn waar opvoeding nooit eindigt, van voortdurende vooruitgang en van een jeugd die nooit veroudert.
Auroville wil de brug zijn tussen het verleden en de toekomst. Gebruik makend van alle ontdekkingen van buitenaf en vanuit het innerlijk, zal Auroville vrijmoedig de sprong maken naar toekomstige realisaties.
Auroville zal een plek zijn van materieel en spiritueel onderzoek naar een levende belichaming van een daadwerkelijke menselijke eenheid.

      Awareness Through the Body – ATB

      Awareness Through the Body ontstond in de specifieke context van Auroville en de filosofie van integraal onderwijs. In 1992 startten Aloka en Joan hun werk binnen de scholen van Auroville. Zij werkten met kinderen aan het ontwikkelen van een aantal basisvaardigheden. Basisvaardigheden zoals het vermogen om bewust aandacht te richten, de aandacht vast te houden, de capaciteit tot zelfregulatie dan wel zelfbeheersing en het ontwikkelen van zelfwaarneming, inclusief het zelf-voelend vermogen.

      Zo ging het traject van start, dat geleid werd door de behoeften van de kinderen. In de loop der jaren heeft ATB zich ontwikkeld en geëvolueerd tot een manier van werken voor kinderen, jong volwassenen en volwassenen om zichzelf beter te leren kennen. Om in diep contact te komen met het meest intieme besef van zichzelf en om nieuwe manieren te vinden om met jezelf om te gaan. Nieuwe manieren om met de ‘complexiteit van je wezen’ om te gaan. ATB biedt een veilige ruimte waar men zich kan oefenen in de grondbeginselen van het leven. Tegenwoordig is ATB een integraal deel van het leerplan op de verschillende scholen van Auroville. Er zijn veel mensen in India en in het buitenland gestart met de invoering van ATB principes en oefeningen op de school waar zij werken of in hun werkzaamheden binnen een eigen praktijk.